İş güvenliği Final Soruları”YosifMartinov”

Yayınlandı: Mayıs 21, 2011 / Uncategorized
Etiketler:, , , , , , ,

İş güvenliği Final Soruları

1- Kimyasal maddelerin toksik etki (zehir etkisi) göstermesi ve bu toksik etkinin şiddeti aşağıda belirtilen faktörlerden hangisine bağlı değildir?
a.Vücuda giren maddenin kimyasal ve fiziksel özelliklerine,
b. Kullanımı sırasında alınan sağlık  ve güvenlik tedbirlerine…,
c. Kimyasala maruz kalan kişinin  cinsiyetine,
d. İşçinin hangi vardiyada çalıştığına


vizyon500k 

2- ……………….; Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı İşlerde ve İşyerlerinde alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük ekinde “çeşitli kimyasal maddelerin kapalı işyerleri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada günde sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak olan azami miktarları” olarak tanımlanmıştır.
Kimyasalların işyeri havasında bulunmasına ilişkin yukarıda tanımı yer alan kavram aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
a. MAK Değer
b. MEL Değeri
c. NIOHS REL Değeri
d. TLV STEL Değeri


vizyon500k 

3- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince binalarda söndürme ve tahliye tatbikatları aşağıda belirtilen periyotlardan hangisinde yapılmalıdır?

a. En az 3 ayda bir b. En az 6 ayda bir c. En az yılda bir d. En az 5 yılda bir


vizyon500k 

4- Parlayıcı, patlayıcı maddelerin üretildiği veya işlendiği işyerlerinde alınması gereken önlemlere ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
a. Depo kapısı metal olmalıdır.
b. İmalat bölümündeki motorlar eX -proof olmalıdır.
c. İşyerinin zemini, hafif eğimli olmalıdır
d. Doğalgaz/LPG kullanılan yerlerde gaz dedektörlü alarm sistemi bulunmalıdır.

vizyon500k

5- Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
a. Tüpler devrilmeye ve yuvarlanmaya karşı önlem alınmış şekilde bulundurulacaktır.
b. Dolu tüplerin depolandığı yerlere güneşin ışınlarının dik olarak gelmesi sağlanmalıdır.
c. Depolama kısmında ateşli maddeler kullanma yasağı uygulanacaktır.
d. Tüplerin depolandığı kısımların havalandırılması sağlanacaktır.

vizyon500k 

6- İşyerlerindeki acil çıkış yolları ve kapılarının özellikleri konusunda aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
a. Acil çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır.
b. Acil çıkış kapıları işçinin kendisine doğru çekmesiyle kolayca açılabilecektir.
c. Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri mümkün olacaktır.
d. Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır.

vizyon500k


7– Buhar kazanlarında en az kaç adet su seviye göstergesi bulunmalıdır?
a. Buhar kazanlarında su seviye göstergesi bulunması gerekmemektedir.
b. 4 adet
c. 2 adet
d. 1 adet

vizyon500k 

8- Aşağıda belirtilenlerden hangisinin yüksek gerilim hücrelerinde bulunması zorunlu değildir?
a. Kısa devre ve topraklama teçhizatı.
b. Istaka
c. Deri Eldiven
d. Yangın söndürme Cihazı

vizyon500k

9- Aşağıda belirtilenlerden hangisi “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  te yer alan hususlardan değildir?
a. Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.
b. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
c. Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve  çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.
d. İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

vizyon500k 

10- Tanzimat’tan sonra çıkartılan ve “Kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek  tazminat işveren tarafından ödenecektir.” Hükmünün yer aldığı düzenleme aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
a. Dilaverpaşa Nizamnamesi
b. Zonguldak ve Ereğli Havzası Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amale Menafii Umumiyesine Füruhtuna Dair Yasa
c. Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Yasa
d. Maadin Nizamnamesi

vizyon500k 

11- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında aşağıdaki cümledeki boşlukları doldurunuz.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında;  sesli yangın uyarı cihazlarının 3 m uzaklıkta en az …..… ve en çok …….. ses seviyesi elde edilecek özellikte olması şarttır.”

a. 85 dBA, 120 dBA
b. 80 dBA, 100 dBA
c. 85 dBA, 115 dBA
d. 90 dBA, 125 dBA


vizyon500k 

12- Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a.Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olacak ve risklere karşı etkin olacaktır.
b. Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.
c. Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır.
d. İşverenin, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda teorik eğitim vermesi yeterlidir. Ayrıca uygulamalı olarak eğitim  vermesine gerek yoktur.

vizyon500k 

13-İşyerlerinde çıkması muhtemel yangın cinslerine karşı öncelikle bulundurulması gereken yangın söndürme cihazına ilişkin aşağıda belirtilenlerden hangisi doğru değildir?

a.A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,

b.B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü,

c.C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli,

d. D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu,


vizyon500k

14- İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

a. 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan tüm işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması zorunludur.

b. 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan sanayiden sayılan işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması zorunludur.

c. Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan sanayiden sayılan 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması zorunludur.

d. Yukarıda belirtilenlerin hiçbiri doğru değildir.


vizyon500k 

15-İş Kanunu kapsamında olan bir işyerinde İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi oluşturulması zorunluluğuna ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

a.İşyerinde 50 veya daha fazla işçi çalışmalıdır

b.İşyeri Çok tehlikeli sınıfta yer almalıdır

c.İşyerinde yapılan işler sanayiden sayılmalıdır

d.İşyerinde parlayıcı patlayıcı madde üretiliyor olmalıdır


vizyon500k 

16- “Hizmet akdi, bir mukaveledir ki onunla işçi, muayyen veya gayri muayyen bir zamanda hizmet görmeği ve iş sahibi dahi ona bir ücret vermeği taahhüt eder”. Şeklinde hizmet akdi tanımının yer aldığı kanun aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

a.4857 sayılı İş Kanunu

b.Borçlar Kanunu

c.Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

d.Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortalar Kanunu


vizyon500k 

17-Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilenlerden hangisi uyarıcı işaretlerin özelliklerinden değildir?

a.Üçgen biçimindedir

b.Zemin mavidir.

c.Çerçeve siyahtır

d.Piktogram siyahtır


vizyon500k 

18-İş Kanununa göre Kadın işçilerin çoğul gebelikte, doğum öncesi ve doğum sonrasında kullanacağı toplam izin süresi ne kadardır?

a.6 hafta

b.12 hafta

c.16 hafta

d.18 hafta


vizyon500k

19-Aşağıda belirtilenlerden hangisi “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” te Risk değerlendirmesi yenilenmesi için belirtilen hususlar arasıında yer almamaktadır?

a.En az beş yılda bir defa

b.Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde

c.Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda

d.En az yılda bir defa


vizyon500k

20-Aşağıda belirtilenlerden hangisi “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” te Risk değerlendirmesi yenilenmesi için belirtilen hususlar arasıında yer almamaktadır?

a.En az beş yılda bir defa

b.Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde

c.Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda

d.En az yılda bir defa


vizyon500k

21-İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında aşağıda belirtilenlerden hangisi işverenlerin sorumluluğunun kapsamında değildir?

a.İşverenler 10 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerine işletme belgesi almak zorundadır.

b.İşverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır.

c.İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır.

d.İşverenler, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek zorundadır.


vizyon500k 

22-İşçinin iş kazası sonucu hayatını kaybetmesi sonucu, SGK işçinin yakınlarına gelir bağlamış, yapılan incelemede, iş kazasının meydana gelmesinde işverenin %100 kusurlu olduğu tespit edilmiştir, bu durumda SGK’nın; bağlanan gelirin alınması için işveren aleyhine açacağı dava aşağıdakilerden hangisidir?

a.Destekten yoksun kalma tazminatı davası

b.Rücu davası

c.Peşin sermaye değeri davası

d.Taksir davası


vizyon500k 

23-İşçinin iş kazasına uğraması ya da meslek hastalığına yakalanması halinde, aşağıda belirtilenlerden hangisi, işverenin sorumluluğuna etki eden faktörler kapsamı dışındadır?

a.İşverenin işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini alma borcunu yerine getirmemesi

b.İşçinin zarar görmesi

c.İşçinin cinsiyeti

d.İşçinin uğradığı zararın iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ortaya çıkması


vizyon500k 

24-1930 yılında çıkartılan ve işyerlerinde işyeri hekimi çalıştırılmasına ilişkin hükmünde yer aldığı kanunu aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

a.3008 sayılı İş Kanunu

b.Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

c.931 Sayılı İş Kanunu

d.Hiçbiri


vizyon500k 

25- Aşağıda belirtilenlerden hangisi OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi  çerçevesinde “önleyici faaliyet” i tanımlamaktadır?

a. Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem.

b. Kuruluşun ulaşmak için belirlediği, İSG performansı cinsinden İSG amacı.

c. Kuruluşun  üst yönetimi tarafından resmen ifade edildiği şekliyle, kuruluşun İSG performansına ilişkin genel niyetleri ve yönü.

d. Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi.


vizyon500k 

26- Aşağıda belirtilenlerden hangisi Çevre Yönetim Sisteminin numarasıdır

a. 9001

b. 14001

c. 18001

d. 27000


vizyon500k

27- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

a. Alçak gerilim: Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir.

b. Orta gerilim: Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.

c. Yüksek gerilim: Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.

d. Tehlikeli gerilim: Etkin değeri, alçak gerilimde 50 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir.


vizyon500k

28- Aşağıda belirtilenlerden hangisi işçilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için kaynağında koruma değildir?

a. Tehlikeli işlemlerin ortadan kaldırılması

b. Tehlikeli maddeler yerine daha az tehlikeli olanların kullanılması

c. Mühendislik kontrolü

d. Kişisel koruyucu donanım kullanımı

vizyon500k

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s